Çanakkale Ezine Gıda İhtisas OSB

İçeriğe git

Ana menü:

Basın > Haberler
 
 
İHALE İLANI
 
 
EZİNE GIDA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN
  EZİNE GIDA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GİRİŞ TAKI YAPIM İŞİ AÇIK İHALE
USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.
 
 
1- İdarenin
 
        a) Adresi: Seferşah Mah. Adnan Menderes Cad. No: 4 Mavi Plaza Kat: 3 Daire: 2 EZİNE/ÇANAKKALE
 
        b) Telefon ve faks numarası:  0 286 618 5828 / 0286 618 5828
 
        c) Elektronik posta adresi (varsa): -
 
2- İhale Konusu Hizmetin
 
         a) Niteliği, türü ve miktarı: Projelerine ve Teknik Şartnamelerine Uygun Olarak Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Giriş Takı Yapım İşi
 
        b) Yapılacağı yer: Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Alanı Ezine / ÇANAKKALE
 
        c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
 
         d) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
 
3- İhalenin
 
          a) Yapılacağı yer: Ezine Kaymakamlığı Toplantı Salonu  
 
        b) Tarihi ve Saati : 19/10/2021 – Salı Günü  Saat: 14:30
 
4- İhaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
 
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;
 
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkarlar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair Oda Kayıt belgesi,
 
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;   
 
4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 
4.1.4. Bu Şartname ekinde yer alan standart formlara uygun teklif mektubu
 
4.1.5. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar.
 
4.1.6. İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılmayacağına dair Alt Yüklenici Taahhütnamesi.
 
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
 
4.1.8. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11. maddesi (İhale dışı bırakılma) ve 12. maddesi (İhaleye katılamayacak olanlar) ile ilgili nedenleri taşımadığına ilişkin taahhütname.
 
4.1.9.Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin Noter Tasdikli vekâletnamesi ile Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,
 
4.1.10. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen Ortak Girişim Beyannamesi.
 
4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
 
4.2.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
 
Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
 
4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler;
 
4.2.3. İsteklinin işi yürütecek Teknik Personel için Teknik Personel Taahütnamesi,
 
           Yüklenicinin bu iş için işyerinde aşağıda belirtilen teknik personele bulundurulması gerekmektedir.
 
 
Adet                  Pozisyonu                            Mesleki Ünvanı                                 Mesleki Özellikleri
 
  1                      Şantiye şefi                  İnşaat Mühendisi veya Mimar              En az 2 yıl deneyimli
 
 
 
4.3- İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliğidir. Benzer işlere dair tebliğde yer alan (B3) Üstyapı (Bina) Grubu işler sayılacaktır.
 
5- İhale dökümanı Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 1.000,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  İhale Döküman Bedeli için Banka Hesap Numarası T.C. Halk Bankası Ezine Şubesi: TR32 0001 2009 6420 0016 0000 60
 
6- Teklifler Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Postayla ve faksla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
7- İstekliler tekliflerini, Teklif mektubu ekinde verilen götürü bedel teklif üzerinden KDV Hariç olarak vereceklerdir. Takvim yılı değişmiş olsa bile fiyat farkı ve avans verilmeyecektir.
 
8- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. İhaleyi alan Firma sözleşme sırasında teklif edilen toplam bedelin %10 nispetinden az olmamak üzere Kesin Teminat vereceklerdir. (Nakit yatıracaklar için: Banka Hesap No: T.C. Halk Bankası Ezine Şubesi: TR32 0001 2009 6420 0016 0000 60
 
9- İhaleye sadece yerli istekliler katılabileceklerdir.
 
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.
 
11- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
 
Diğer hususlar:
 
NOT:1-Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 39 maddesinin 1’nci fıkraları uyarınca ihale yetkilisi tarafından tekliflerin sözlü ya da yazılı yenilenmesi istenebilir.
 
2- Kurumumuz 4734 sayılı kamu ihale kanuna tabi olmayıp, İhale komisyonu, zorunlu hallere münhasır olmak üzere gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Birliklerin ihaleyi yapmama kararı kesindir. Keyfiyet ilan olunur.
 
 
 
                                                                                                  EZİNE GIDA İHTİSAS ORGANİZE
 
                                                                                                                SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ                
 
© Copyright 2017  Çanakkale Ezine Gıda İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi Resmi Web Sitesi
Tüm Hakları Saklıdır.
Tel : 0 286 618 58 28
Fax: 0 286 618 58 28
İçeriğe dön | Ana menüye dön